Условия при ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Електронен магазин МАТЕРИАЛИ ЗА РЕКЛАМА www.materializareklama.com е собственост на „Бонита Ефект“ ЕООД

Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, Вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „Бонита Ефект” ЕООД предоставя услуги на Клиентите си посредством интернет магазина си МАТЕРИАЛИ ЗА РЕКЛАМА.

Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

На имейл office@materializareklama.com може да изпращате жалби, оплаквания и похвали.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 www.materializareklama.com е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от „Бонита Ефект" ЕООД. Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента под формата на заявка за покупка, направена чрез www.el-otoplenie.com, приета и потвърдена от „Бонита ефект” ЕООД посредством телефон или електронна поща.

Чл. 2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Бонита Ефект” ЕООД, България, гр. Варна, Варненска община,”, ул. „Г Паспалев” № 14, ЕИК 203634467, представлявано от Валентин Веков,  Собственик, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин www.materializareklama.com. Под Клиент по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за закупуване на стоките, предлагани в електронния магазин.

Чл. 3. Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност.

След кликане на бутона "Купи" и впоследствие бутона "Продължаване с поръчката", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ


Чл. 5. Информация предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Бонита Ефект” ЕООД;

2. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, област Варненска, ул. „Г.Паспалев” № 14;

3. Данни за кореспонденция: Република България, гр. Варна, ул. "Доктор Анастасия Железкова" №11,  тел.: 089 54 54 934, e-mail: office@materializareklama.com:

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203634467;

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 422908

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG203634467

7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg


8. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт;

Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.materializareklama.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

9. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС;

10. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „Бонита Ефект” ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, „Бонита Ефект” ЕООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от „Бонита Ефект” ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „Бонита Ефект” ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

10а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Бонита Ефект” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

10б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

11. Стойност на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа: „Бонита Ефект ” ЕООД не налага допълнителна стойност върху средствата за комуникация с Дружеството;

12. Начин на плащане, доставка и изпълнение на договора: същите са подробно описани по-долу в подраздели IV, V и VI;

13. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаване на заявката;

14. Минимална продължителност на договора: при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги: „Бонита Ефект ” ЕООД  не предлага сключване на договори с постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.

15.Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, Доставчикът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес, или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Доставчика, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

16. „Бонита Ефект” ЕООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

16а.Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. 

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

16б. Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране за цялата страна.

Транспортът в рамките настраната е безплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Права и задължения на Клиента:

 Чл. 6.(1) Клиентът има право:

 - да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;

- Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина „Бонита Ефект“ при спазване на Общите условия.

- да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по телефон/имейл от представител на „Бонита Ефект ” ЕООД;

- да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – размер, цвят, брой; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;

- да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;

(2) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Законът за защита на потребителите.

(3) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. Всеки потребител, независимо дали е клиент на „Бонита Ефект” ЕООД се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „Бонита Ефект“ услуги;

• да уведомява незабавно „Бонита Ефект” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;


 В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на „Бонита Ефект” ЕООД вреди.

Чл. 7. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата;

Чл. 8. Клиентът се задължава:

- да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;

- да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;

- да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;

 - да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.


Права и задължения на „Бонита Ефект” ЕООД:

 Чл. 9 „Бонита Ефект” ЕООД  има право:

- да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;

- по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;

- да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;

- да изпраща на Клиента, при декларирано съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;

- има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;

- по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Бонита Ефект” ЕООД  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

- „Бонита Ефект” ЕООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

- „Бонита Ефект” ЕООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на „Бонита Ефект“.

-„Бонита Ефект” ЕООД  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Бонита Ефект” ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „Бонита Ефект” ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.


- „Бонита Ефект” ЕООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „Бонита Ефект” ЕООД  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „Бонита Ефект” ЕООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.


-„Бонита Ефект” ЕООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Бонита Ефект” ЕООД 


А не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Бонита Ефект” ЕООД 


-„Бонита Ефект” ЕООД  има право след съгласие да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


 Чл. 10. „Бонита Ефект” ЕООД  гарантира предлагането на фабрично нови продукти.


 Чл. 11. „Бонита Ефект” ЕООД  се задължава:


- да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;


- да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.


 


IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


 


Чл. 12. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.el-otoplenie.com, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https:// www.el-otoplenie.com. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.


(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса стоки.


(3) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на www.el-otoplenie.com и настоящите Общи условия.


(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на www.el-otoplenie.com и настоящите Общи условия.


Чл. 13. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.


(1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.


(2) Счита се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са направени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.


Чл. 14. (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.


(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.


(3) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.


 Чл. 15. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.


Чл. 16. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.


 Чл. 17. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Клиенти - регистрирани Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.


 


Регистриране на потребител:


Чл. 18. Регистрацията в настоящия сайт е безплатна и доброволна, дава възможност на Клиента да избегне въвеждането на личните му данни при всяка покупка  и да ползва определени функционалности на сайта.. За да се регистрира в интернет сайта www.el-otoplenie.com, Клиентът трябва да има навършени 18 г. и трябва да попълни on-line формата за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни „Бонита Ефект” ЕООД има правото да не осъществи доставката на направената поръчка, както и да прекрати без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя.


Чл. 19. (1) След приключване на процедурата Клиентът получава на посочения от него e-mail адрес потвърждение за регистрацията, потребителското име и парола, както и достъп до услугите на електронния каталог.


(2) Клиентът е задължен да пази получените потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.


В случай на загубена (забравена) парола „Бонита Ефект” ЕООД изпраща нова парола на електронната поща на Клиента.


Чл 20.  Клиент, който се е регистрирал в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.el-otoplenie.com има право да влиза в своя профил чрез посочените при регистрацията му парола и потребителско име.


 


V. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ


 


Чл. 21. (1) Чрез дебитна/кредитна карта посредством виртуален ПОС терминал (on-line разплащане):


а) Банковите карти, с които можете да направите on-line разплащане, са с брандове Борика, MasterCard и Visa. Необходимо е да се уверите, че Вашата карта е отворена за транзакции в Интернет.


б) Максималната сума за транзакция е 10 000 лева.


в) Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка


-Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)


-В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.


г) Данните, които Клиентът трябва да попълни при плащане с карта са:


- Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)


- Данни за автентикация - за идентифицирането ви като картодържател платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode. В случай че сте регистрирани от вашата банка-Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница, където трябва да въведете вашата автентикационна парола.


- Данни за поръчката: номера на поръчката, датата, на която е направена, поръчаните стоки и общата дължима сума.


ВАЖНО: „Бонита Ефект ” ЕООД НЕ събира картови данни и като търговец няма достъп до тях. Достъп до картовите данни има единствено обслужващата ни банка.


д) Транзакционната валута (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев. При плащане с карта чрез виртуален ПОС терминал Клиентът депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги.


3. Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): При избор за заплащане на цената при доставка (наложен платеж) Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.


Чл. 22. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от първия работен, следващ датата на получаване на дължимата сума по сметка на „Бонита Ефект” ЕООД.


Чл. 23. (1) Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на поръчаните стоки преди, или в момента на доставката им.


(2) В случай че Клиентът извърши плащането на цената преди доставка на стоките чрез виртуален ПОС терминал и с приемането на настоящите Общи условия, то същият /Клиентът/ дава и изричното си съгласие за извършване на авансово плащане по смисъла на чл. 53 от Закона за защита на потребителите.


 


Промяна на обявените в сайта цени:


Чл. 24. (1) В случай на промяна на обявените в сайта цени промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана и нова такава, посочена в червено.


(2) Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.


(3) При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.


 


VI . ДОСТАВКА


 


Чл. 25. Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер до адреса, указан при заявката.


Чл. 26. (1) В цената на продуктите не е включена сумата за доставка. Доставката на всички артикули в поръчка над 500 лева е безплатна.


Чл. 27. При заплащане на цената чрез наложен платеж доставката ще бъде извършена не по-късно от 3 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на поръчката. 


Чл. 28. Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.


Чл. 29. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.


Чл. 30. Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници посочени като такива от куриерскитефирми..


Чл. 31. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желания от страна на Клиента), касова бележка, товарителница.


Чл. 32. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика.


(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.


Чл. 33. (1) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платената от него цена в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.


(2) В случаите по ал. 1, при съгласие от страна на Клиента, Доставчикът има право да достави на Клиента стоки от същия вид, качество и цена.


Чл. 34. (1) Доставчикът предава стоките на Клиента след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите, както и след установяване на наличие или отсъствие на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.


(2) Клиентът и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис.


(3) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.


 


VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


 


 Чл. 35. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:


- с неговото изпълнение;


- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;


- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;


- в други предвидени от закона случаи.


 


VIII. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ


 


А) Отказ от доставена стока


Чл. 36. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.


 


Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП  


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ


 


До ...........................

/името на търговеца/


................................................................................

/адрес, ЕИК/


 


С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:


.......................................................... /описание на продукта/


Стоката е поръчана на ......................


Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/


 


.................................................................................../Име на потребителя/


 


Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/  


 


...................                                                                             ..................................


/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/  


 


 


Чл. 37. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми „Бонита Ефект” ЕООД и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в раздел 1 от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.


Чл. 38. Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на тези, изработени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри.


Чл. 39. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.


Б) Анулиране на поръчка


Чл. 40. (1) В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми „Бонита Ефект“ ЕООД, както и да потвърди желанието си писмено посредством e-mail. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция.


(2) При отказ от поръчката „Бонита Ефект” ООД се ангажира да възстанови сумата на Клиента в срок от 14 работни дни.


В) Рекламации


Чл. 41. (1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.


(2) При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт. Замяната на стока с друга се извършва в магазина, от който е закупена стоката. Клиeнтът трябва да върне стоката, обект на рекламацията и да се попълнят съответните документи, свързани с рекламацията.


(3) Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.


(4) При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер. 


(5) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиент, нямащ качеството потребител, са приложими сроковете, посочени в Законът за задълженията и договорите.


(6) Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация са за сметка на  „Бонита Ефект” ЕООД


 


IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


 


A) Публикуване на ревюта за стоки


Право да представят за публикуване ревюта за стоки имат само регистрирани ползватели.


Публикуването на ревюта се извършва след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата следва да са написани на български език, на кирилица и да съдържат единствено обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата/недостатъците, установени в процеса на използването ѝ.


Публикуваните ревюта са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение, Бонита Ефект ЕООД не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта.


При всички случаи Бонита Ефект ЕООД си запазва правото, по своя еднолична преценка, освободен от всякаква отговорност, и без да е необходимо да се обосновава, да не публикува, което и да е представено ревю, без значение от съдържанието му.


Б) Политика за защита на личните данни


„Бонита Ефект“ ЕООД обработва Вашите лични данни с цел да предостави на Вас по-качествени, по-добри и по-разнообразни продукти и услуги. Сигурността и поверителността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас.


Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на „Бонита Ефект“ ЕООД, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на www.materializareklama.com


Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на собствен сървър и при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство.  


В) Събиране и използване на лични данни


Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.


Г) Какви лични данни събираме и как ги използваме


Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, запитване за услуга, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.


При необходимост на  издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.


Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.


Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.


В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.


В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.


Д) Разкриване пред трети страни


В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори с Ваше съгласие  или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.


Е) Защита на личните данни


Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.


Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.


Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.


Ж) Права на субекта на лични данни


Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.


Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до  office@materializareklama.com. С оглед избягване на злоупотреби, запазваме правото си да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.


На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.


З) Бисквитки


Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.


Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.


И) Други


Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/48/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).


От съображения за сигурност на личните данни на Клиента Доставчикът ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията/поръчката.


Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 


Никаква част от тази информация, включително e-mail адресите на Клиентите, няма да бъде използвана за рекламни кампании на трети лица под каквато и да е форма. Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.). Всеки един Клиент, който извърши такова деяние, ще бъде предаден на Органите на МВР от „бонита Ефкет” ЕООД и ще бъде санкциониран с цялата строгост на Българското Законодателство. 


 


X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


 


Чл. 42. (1) „Бонита Ефект” ЕООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.materializareklama.com, както и настоящите Общи условия за ползването му чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.


(2) Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.


(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и „Бонита Ефект” ЕООД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.


 


XI. ОТГОВОРНОСТ


 


Чл. 43 Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.


Чл. 44. (1) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на www.el-otoplenie.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика, освен ако е действал при умисъл или груба набрежност.


(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което www.el-otoplenie.com не е достъпен поради непреодолима сила.


Чл. 45. (1) Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.


(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.


Чл. 46 Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.


Чл. 47. Клиентът разбира и приема обстоятелството, че „Бонита Ефект” ЕООД само предоставя услуги и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника и Интернет.


Чл. 48. „Бонита Ефект” ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.


Чл. 49. Уеб сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. „Бонита Ефект” ЕООД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че „Бонита Ефект” ЕООД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.


 


XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


 


Чл. 50. Цветовете на стоките, показани в сайта www.el-otoplenie.com зависят от настройките на Вашия монитор.


Чл. 51. Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на „Бонита Ефект” ЕООД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.


Чл. 52. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние, в процеса на изпълнение на договора и на тези Общи условия.

(2) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.


Чл. 53. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.


Чл. 54. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.


Чл. 55. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и актуалното българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.